Nieuws & Persberichten

Milieukeur voor bloembollenteelt

Milieukeur bloembollenDe KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) werkt samen met SMK aan het ontwikkelen van een Milieukeur certificatieschema voor de bloembollenteelt. SMK is de stichting achter Milieukeur en verantwoordelijk voor de eisen waaraan producten moeten voldoen die voor het Milieukeur certificaat in aanmerking komen. Er zijn Milieukeur criteria voor diverse teelten, zoals akkerbouw en vollegronds groenteteelt en de boomkwekerij. Bloembollen met Milieukeur certificering zullen naar verwachting in 2016 op de markt komen.

Onderscheidend vermogen
Eerder bestond al een Milieukeur certificatieschema voor de bloembollenteelt, maar door gebrek aan marktbelangstelling werd dit schema in 2007 geïnactiveerd. Nu is die belangstelling weer groeiende. Vanuit overheid en consument komt een steeds grotere vraag naar duurzame bloembollen. Medio 2014 klopte een groep bloembollenbedrijven aan bij SMK, omdat zij zich op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden. De bloembollensector heeft met MPS al een certificeringsysteem op het gebied van milieu, maar deze groep bedrijven vindt de eisen van MPS onvoldoende aansluiten bij hun wijze van duurzamer produceren. Met Milieukeur willen de bloembollenbedrijven aantoonbaar duurzame bollen leveren.

Criteriaontwikkeling
PPO Lisse (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) levert de inhoudelijke inbreng voor de criteria. Een begeleidingscommissie met belanghebbende marktpartijen denkt mee vanuit de diverse achtergronden (teelt, afnemers, milieu). Voor deelname aan deze commissie zijn onder andere Greenpeace, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Schijndel bereid gevonden deel te nemen. Het SMK College van Deskundigen agro/food plantaardig maakt de afweging tussen ambitie en haalbaarheid. Het College neemt het uiteindelijke besluit over het certificatieschema en stelt de criteria vast. De KAVB zorgt voor expertise vanuit de praktijk en begeleidt een groep enthousiaste telers die met Milieukeur willen beginnen. De criteria worden in 2015 opgesteld.

Milieukeur voor bloembollenCertificering
Telers kunnen vanaf teeltseizoen 2015/2016 gaan telen volgens de vastgestelde Milieukeur criteria. Vanaf het planten tot en met het rooien en verwerken moeten de telers aan de richtlijnen van Milieukeur voldoen. Controle vindt plaats door onafhankelijke certificatie instellingen in de vorm van audits op de bedrijven. Milieukeur bloembollen zullen vanaf 2016 in de handel te verkrijgen zijn. Deelname aan Milieukeur staat open voor alle bloembollentelers.

Meer informatie
Nadere informatie is te verkrijgen bij dhr. André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, tel. 06-13463711, e-mail hoogendijk@kavb.nl, en mevr. Stefanie de Kool, projectleider agro / food SMK, tel: 070-3586300, e-mail: sdekool@smk.nl.

Belangstelling voor Milieukeur certificering bloembollen groeit
Terug naar overzicht