SMK Disclaimer

Go to the English version.

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende websites van SMK. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Doel en gebruik

Ondanks dat SMK zeer zorgvuldig is in samenstelling en onderhoud van de op deze websites verstrekte informatie, kan SMK niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. SMK is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze websites.
Bepaalde verwijzingen in deze websites voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover SMK geen controle heeft. SMK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.
Deze websites en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze websites of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SMK.


Please read this disclaimer carefully. The terms set out in this disclaimer apply to the following SMK websites. By visiting these websites and/or by using any information supplied via these websites, you agree to the terms of this disclaimer.  

Purpose and use
Whilst SMK has taken the greatest care in drawing up the information supplied on these websites and in keeping it up to date, it cannot guarantee that this information is correct, complete, and/or up to date.Accordingly, SMK is not liable for activities undertaken on the basis of these websites.
Certain references in these websites lead to sources of information provided by third parties, over which SMK has no control. SMK cannot therefore be held liable for the accuracy of these sources of information or for any other matter relating thereto.
These websites and their content are protected by copyright and other intellectual property rights. Unless it is for personal, non-commercial use, no part of these websites or their content may be copied, stored in a computer database, or published, in any form or manner, whether electronically, mechanically, by photocopying, recording, or otherwise, without the prior consent of SMK.