Blog

De tijd tikt, ook voor het milieu

Nu zoveel meer supermarkten, handelsbedrijven en producenten bezig zijn met Milieukeur AGF, wordt de roep om Milieukeur eenvoudiger en toegankelijker te maken steeds luider. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter uiteraard. Maar tot welk niveau moeten we de drempel laten zakken? Waar doen we het voor? Spannen telers zich alleen in om via de handel aan de supermarkt te kunnen leveren en voelen ze zich daarom verplicht aan de inkoopeisen te voldoen? Is Milieukeur een license to deliver, of is het een license to operate?

Voor die vraag moeten we eerst terug naar af. Milieukeur is een bovenwettelijk vrijwillig keurmerk waarmee producenten zich kunnen onderscheiden en een bovengemiddelde prestatie leveren. Met Milieukeur willen we vooral bereiken dat bodem, water en lucht echt schoon zijn. Dat is dringend nodig: de uitstoot van broeikasgassen, en vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, de achteruitgang van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, ze vragen allemaal om serieuze maatregelen, willen we over 10 of 20 jaar nog steeds zo produceren als nu. De klok tikt elke dag door. Alle uitstel om maatregelen te nemen en schoner te produceren leidt tot de noodzaak straks nog zwaarder in te grijpen. De sector moet daarom ambitieus blijven. Hoe ambitieus, dat is bij Milieukeur de uitkomst van de besluitvorming door het College van Deskundigen, na consultatie van met name ook partijen in de keten. In dat College zijn de belangrijkste stakeholders, ook telers, vertegenwoordigd. Dat ambitieus zijn bovenwettelijk is, is eigenlijk niet meer relevant, omdat het bedrijfsleven haar eigen verantwoordelijkheid kent. En het kan: met Milieukeur tonen heel veel telers dagelijks aan dat ze daartoe in staat zijn.

Het is daarom geen optie om de drempel van Milieukeur te verlagen. De grote uitdaging is om telers over de drempel te helpen. Dat kan door het systeem efficiënter en meer doelgericht te maken. Bijvoorbeeld door een nauwe aansluiting op veel gebruikte certificaten zoals Global Gap. Het zal ook nodig zijn hard te werken, voor alle partijen in de keten, om een enorme schaalvergroting van de duurzame landbouw te realiseren. In de keten zijn daarvoor goede afspraken nodig. Voor SMK is de uitdaging hoe we de sector onderscheidend vermogen kunnen bieden voor de bovengemiddelde prestatie die de telers leveren. Handel en retail moeten ook nadenken hoe daar waarde aan toe te kennen. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid voor de producten in de schappen. Net als voor de telers geldt ook voor hen: Milieukeur is een license to operate.

Gijs Dröge
Directeur