Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Keurmerken en certificaten

SMK ontwikkelt en beheert duurzaamheidscriteria voor verschillende keurmerken en certificaten. Deze criteria worden gebundeld in een certificatieschema. In zo’n certificatieschema staat ook beschreven wat het onderwerp van beoordeling is en aan de hand van welke criteria wordt gecontroleerd.

Voldoet een product of dienst aan alle eisen? Dan krijgt het een certificaat. Dit is een bewijs waarmee ondernemers kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen van het programma. Bijvoorbeeld voor duurzamere koeienstallen met behulp van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Als een product of dienst aan de eisen voldoet, kan het bovenop het certificaat, een keurmerk krijgen. Een keurmerk kunt u vergelijken met een logo dat op een product zit. Denk bijvoorbeeld aan het logo van On the way to PlanetProof op een doos eieren. De eisen voor de programma’s worden continu beoordeeld en regelmatig herzien.

Daarnaast certificeert SMK in opdracht van de Nederlandse overheid producten en diensten voor EU Ecolabel. Ook voert SMK voor Register Groenverklaringen controles uit en toetst de commissie TPAC voor de Rijksoverheid alle houtcertificatiesystemen.

Benieuwd waar elk programma voor staat? Lees verder.

Projecten

Naast onderstaande keurmerken en certificaten, werkt SMK regelmatig mee aan diverse duurzaamheidsprojecten. Hiervoor werken we samen met organisaties aan de ontwikkeling van systemen om verduurzaming te kunnen toetsten en borgen.

 

Lees meer

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een internationaal keurmerk. Het bewijst dat een product integraal duurzamer is. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Dat is een betere keuze voor natuur, klimaat én dier. Het keurmerk is te vinden op zuivel, aardappelen, groenten en fruit, conserven, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

Lees meer

Milieukeur

Milieukeur is het nationale milieukeurmerk voor duurzamere non-food producten en diensten met (inter)nationale keurmerkhouders. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclus van een product of dienst en omvatten verschillende duurzaamheidsthema’s. Er zijn Milieukeur certificatieschema’s voor verschillende (voornamelijk B2B) productgroepen, zoals betonproducten, brandblussers, de zorgsector, groene elektriciteit en autoreinigingsmiddelen.

Lees meer

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het officiële milieukeurmerk van de Europese Unie, vooral voor duurzamere consumentenproducten en -diensten. Het wordt ondersteund door alle EU-lidstaten, de Europese Commissie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn duurzamer geproduceerd. Het keurmerk stelt strenge eisen aan het gebruik van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen. SMK is de Nederlandse Competent Body voor dit keurmerk.

Lees meer

Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist / Nachhaltiger Florist

De Barometer Duurzame Bloemist is er voor bloemisten die duurzaam ondernemen. Het certificaat (brons, zilver, of goud) geeft aan dat bloemisten een duurzamere bedrijfsvoering hebben en een duurzaam assortiment aan bloemen en planten inkopen. Voor consumenten geeft het keurmerk vertrouwen dat ze bij een duurzamere bloemist kopen; voor organisaties dat het voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De Sustainable Florist en Nachhaltiger Florist zijn de internationale varianten van het keurmerk.

Lees meer

Milieuthermometer Zorg

Het nationale keurmerk Milieuthermometer Zorg is afgestemd op het verduurzamen van zorginstellingen. Een zorginstelling krijgt met het certificaat (brons, zilver of goud) de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur.

Lees meer

Groen Label Kas

Het nationale certificaat Groen Label Kas (GLK) is voor glastuinbouwers voorwaardelijk om te kunnen deelnemen aan de fiscale overheidsregelingen MIA en Vamil, de Regeling groenprojecten of voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw. GLK stimuleert de verduurzaming van de glastuinbouw en zorgt dat gecertificeerde kassen voldoen aan milieueisen op de thema’s klimaat, energie, gewasbescherming, water en lichthinder.

Lees meer

Maatlat Duurzame Veehouderij

Het nationale certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is voor veehouders voorwaardelijk om te kunnen deelnemen aan de fiscale overheidsregelingen MIA en Vamil of voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw. Voor melkveestallen is er een koppeling met de Regeling groenprojecten. MDV stimuleert de verduurzaming van de veehouderij en zorgt dat gecertificeerde stallen voldoen aan eisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid en -welzijn, fijn stof en klimaat.

Lees meer

Maatlat Schoon Erf

De Maatlat Schoon Erf was ontwikkeld als instrument waarmee de overheid het emissie-loze erf fiscaal kon ondersteunen. De Maatlat Schoon Erf bevat criteria om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De criteria hebben betrekking op de erven van veehouderij (melkvee, jongvee, vleesvee/runderen, vleeskalveren, schapen en geiten) en op akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt. 

Dit certificatieschema is per 1 januari 2023 geïnactiveerd. 

Lees meer

Barometer Duurzame Evenementen

Dit is een milieucertificaat waarbij een duurzaam evenement via milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur. De criteria beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop bij evenementen duurzaamheidswinst te behalen valt, zoals organisatie en management, energie, water, hygiëne en schoonmaak, afval, mobiliteit, locatie, catering, bodem en groen.

Lees meer

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen. Bedrijven, organisaties en overheden tonen met dit certificaat aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd.

Lees meer

Register Groenverklaringen

SMK faciliteert dit openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Dat is van belang voor het aanvragen van hypotheekproducten met een rentekorting. Het betreft een gezamenlijke regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat de projecten.

Lees meer

TPAC

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst (inter)nationale houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. De staatssecretaris beslist welke systemen en hun keurmerken worden toegelaten tot het Nederlandse inkoopbeleid.

Lees meer

Zoek een keurmerkhouder

Open de kaart en bekijk welke bedrijven zijn gecertificeerd voor één van de keurmerken.
Wist u dat er ook keurmerkhouders elders in Europa zijn? Zo zijn er bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en meer.

Lees verder