Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Interview met Han Swinkels, voorzitter van het College van Deskundigen Dierlijk

Gepubliceerd op: 15 augustus 2018

Sinds begin dit jaar is Han Swinkels (56) voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) Dierlijk. Hij brengt een flinke dosis wetenschappelijke kennis, een uitgebreid netwerk en de nodige praktijkervaring mee.

“Ik ben geen boerenzoon”, vertelt Han Swinkels, “maar ik ben wél al op mijn twaalfde bij een varkenshouder gaan werken. Bij hem heb ik veel van de veehouderijpraktijk meegemaakt, inclusief de schaalvergroting van vijf zeugen naar 270 zeugen en 1100 vleesvarkens. Maar ook bijzonderheden zoals een eerste experiment met een biogasinstallatie; in de jaren zeventig was dat nog revolutionair. En ik heb van hem geleerd om bestuurlijk en in netwerken actief te zijn. Ik begon er als knechtje en ben later huisvriend geworden. Het was een goede leerschool voor me, en dit heeft zeker meegespeeld bij mijn keuze om naar de Landbouwhogeschool in Wageningen te gaan. Ik studeerde in 1988 af als landbouwkundig ingenieur en daarbovenop haalde ik een PhD in Animal Sciences aan Virginia Tech, USA.”

Consultancy

Na zijn studie is Han bij het ‘praktijkonderzoek varkenshouderij’ van het ministerie van LNV gaan werken. “Daarvandaan belandde ik als onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Omdat ik ook geïnteresseerd was in de wereld van belangenbehartiging, ben ik daarna bij LTO Nederland terecht gekomen. In 2010 zette ik de stap naar zelfstandigheid en werk ik als strategisch adviseur en projectleider, vooral in de veehouderijketens.”

Nevenfuncties

Naast zijn werk is Han al zijn hele loopbaan bestuurlijk actief. “Ik heb er altijd voor gezorgd dat mijn nevenfuncties complementair waren en zijn”, vervolgt Han, “en toen de vraag vanuit SMK kwam voor invulling van het voorzitterschap van het College van Deskundigen agro/food Dierlijk, sprak mij dit bijzonder aan. In die rol heb je te maken met landelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en kwaliteit. SMK kende ik al, omdat ik een aantal jaren geleden vanuit LTO Nederland nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de criteria voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.”

Verduurzaming veehouderij

De ambities van SMK voor de verduurzaming van de veehouderij worden besproken in het breed samengestelde College van Deskundigen. Han: “Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het verdiepen en verbreden van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Of het beter inbedden van de duurzaamheidsthema’s milieu, biodiversiteit en klimaat. Ik hoop dat het College dierlijk, zoals nu al gebeurt bij plantaardige producten met On the way to PlanetProof, een grotere rol kan verwerven in de ontwikkeling van criteria voor integraal duurzamere dierlijke productie. Dit kan ook een rol spelen in de afstemming en samenwerking met beheerders van andere certificatieschema’s zoals het Beter Leven Keurmerk. Al dit soort onderwerpen sluiten goed aan bij mijn praktijkervaring, netwerk en wetenschappelijke kennis. En SMK en het College is daar ook klaar voor. Ik denk dat we als SMK het tij mee hebben: na alle aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid wordt nu meer aandacht gevraagd voor biodiversiteit, klimaat en milieu. Ik kijk ernaar uit een positieve impuls te geven aan de integrale verduurzaming van de Nederlandse veehouderij!”