Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Resultaat SMK-onderzoek onder stakeholders: waardering én uitdagingen

Gepubliceerd op: 22 juni 2021

SMK heeft dit voorjaar een enquête gehouden onder stakeholders om inzicht te krijgen in hoe zij de organisatie en de wijze van werken beoordelen. Belangrijkste bevindingen: de kwaliteit van werken van SMK wordt als zeer positief beoordeeld, evenals de klantvriendelijkheid van de organisatie en de betrokkenheid van stakeholders. Ook de openheid van het proces en de werkwijze bij de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema’s krijgt een goed rapportcijfer. Als aandachtspunten om verder aan te werken worden de bekendheid van keurmerken en een gezond verdienmodel voor keurmerkhouders genoemd. Daarnaast wordt geadviseerd om meer inzicht te geven in de duurzaamheidsimpact van de SMK-keurmerken.

Breed uitgezette enquête

De enquête is uitgezet onder 283 personen uit handel en retail, dienstverlening, productie, brancheorganisaties, kennisinstellingen en onderzoek, maatschappelijke organisaties en overheid. SMK heeft van 64 personen (23% response) een ingevulde enquête ontvangen. De enquête ging over het presteren van SMK als organisatie en over de SMK-keurmerken en -programma’s. Er is gevraagd naar de kennis van de organisatie, klantvriendelijkheid en betrokkenheid, onafhankelijkheid, resultaten, transparantie, oplossen van knelpunten, en op welke manier SMK succesvol kan blijven.

Resultaten verduurzaming

De respondenten hebben de aanbeveling gedaan om meer duidelijkheid te geven over de resultaten van verduurzaming door de inzet van de SMK-keurmerken. SMK is voor diverse programma’s al gestart met monitoring van de prestaties van keurmerkhouders en zal dit de komende tijd verder ontwikkelen en communiceren.

Gezond verdienmodel voor keurmerkhouders

In een open vraag konden respondenten aangeven welke belangrijkste uitdagingen er zijn voor SMK om succesvol te blijven met keurmerken. Belangrijk onderwerp is daarbij een gezond verdienmodel voor keurmerkhouders. Extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid moeten tot waardering leiden in de keten én tot maatschappelijke waardering. SMK heeft veel gesprekken gevoerd over dit onderwerp, en daarvoor oproepen gedaan aan ketenpartijen en overheid. SMK blijft zich inzetten om samen met alle partijen aan oplossingen hiervoor te werken.

Meer publieke bekendheid

Eén van de activiteiten die SMK dit jaar weer gaat inzetten om bekendheid te vergroten van keurmerken is het plaatsen van een social media campagne voor EU Ecolabel. Verder wordt dit jaar voor het eerst een On the way to PlanetProof Week georganiseerd in september. Daarin werken merkfabrikanten, retailers en de handel aan het vergroten van de bekendheid van het keurmerk bij met name consumenten.

Betrokkenheid stakeholders

De betrokkenheid van stakeholders wordt in het algemeen als zeer positief ervaren. Dit geldt voor vrijwel alle respondenten. De betrokkenen uit het bedrijfsleven zijn iets kritischer over de openheid van het proces en werkwijze en over de klantvriendelijkheid van SMK. SMK gaat hierover met partijen uit het bedrijfsleven in gesprek.

Enquête 2022

Deze pilot-enquête heeft SMK veel informatie gebracht over hoe onze stakeholders denken over de organisatie en de keurmerken. Daarom zal SMK jaarlijks een enquête gaan uitvoeren onder betrokkenen en ook per keurmerkprogramma specifieke invulling geven aan stakeholderonderzoek.