Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

SMK pleit voor een Brandveiligheidswijzer

Gepubliceerd op: 17 augustus 2017

“Om het aantal branden in Nederlandse veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die risico’s te elimineren.” Dat zegt Annika de Ridder, projectleider dierlijke agroketens van SMK. “Wetgeving rond brandveiligheid is alleen gericht op nieuw te bouwen stallen. Veehouders hebben nu onvoldoende handvatten welke concrete brandveiligheidsmaatregelen zij in hun (bestaande) stal kunnen nemen. Ik zou ervoor willen pleiten om deze veehouders te helpen en voor hen een ‘Brandveiligheidswijzer’ te ontwikkelen,” aldus De Ridder. “Binnen onze certificatieschema’s voor Milieukeur Dierlijk en de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn er al concrete eisen en keuzemogelijkheden ontwikkeld die de basis kunnen leggen voor zo’n instrument. Graag gaan wij in gesprek met marktpartijen om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.”

Voorkomen

In 2016 vonden branden plaats in 47 veestallen. Hierbij kwamen 200.000 dieren om het leven. “Een schrikbarend aantal,” zegt De Ridder. “Een stalbrand heeft vaak een enorme impact op de betrokken veehouder en brandweerlieden. Zeker als een groot deel van de dieren om het leven komt. En die kans is groot, want als er brand ontstaat in een veestal, is er dikwijls geen houden meer aan. Voorkómen is dus het belangrijkste credo.”

Meer info

BRANDVEILIGHEIDSEISEN MILIEUKEUR EN MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ
  • Milieukeur stelt eisen aan de aanwezigheid van een alarmsysteem voor uitval van stroom en essentiële apparatuur, de aanwezigheid van een brandmeldsysteem, het minimaal één keer in de vijf jaar controleren van de brandveiligheid (door een externe deskundige) en de aanwezigheid van een object-informatiekaart voor brandweer en hulpdiensten. Bij de intensieve diersectoren (varkens en pluimvee) zijn deze maatregelen verplicht.
  • In de Maatlat Duurzame Veehouderij is brandveiligheid als zelfstandig thema opgenomen. Veehouders kunnen bij dit thema kiezen uit een serie veiligheidsmaatregelen die zich richten op preventie, bestrijding en beperking van de brand. Veehouders dienen een minimaal aantal punten op dit thema te halen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor brandveilig isolatiemateriaal, een aparte opslagruimte voor brandbaar voer- en strooiselmateriaal, een sprinkler- of watermist-systeem en het intekenen van een objectinformatiekaart. Hierop geven zij precies aan waar de stallen, toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterput en brandgevaarlijke stoffen zich bevinden.