UDV | Plusstal

Om de ambitie van de Plusstallen te realiseren hebben de partners* in de UDV een stimuleringspakket afgesproken, bestaande uit een combinatie van bewustwording en specifieke stimulering.

Ambitie van de UDV is dat “vanaf 2015 elke ondernemer bij nieuwbouw duurzaamheidstappen zet. De Plusstal geldt hierbij als basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen.” Dit vanuit het besef dat nieuwbouw bij uitstek een moment is om extra stappen te zetten in de verduurzaming. 

Met de Plusstal krijgt de Maatlat Duurzame Veehouderij een bredere toepassing. SMK beheerde de Plusstal criteria en werkte de stappen ten aanzien van duurzaamheid concreet uit. Plusstallen scoren beter dan het wettelijke niveau op een zevental duurzaamheidsthema’s van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

*De partners in het samenwerkingsverband UDV zijn: de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Dierenbescherming, de Groene Kennis Coöperatie, het Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, de stichting Natuur & Milieu, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse vereniging diervoederindustrie (Nevedi) en Rabobank Nederland.