Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Projecten

Naast het ontwikkelen en beheren van keurmerken en certificatieschema’s, werkt SMK al meer dan 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. Vaak hebben projecten het doel om te verkennen of er programma’s of certificatieschema’s ontwikkeld kunnen worden waarmee grotere groepen bedrijven worden gestimuleerd om te werken aan verduurzaming.

 

Samenwerking

We werken samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, wetenschappers en ketenpartijen.

Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren

In opdracht van Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwaren industrie.

Rol SMK: ontwikkelingen en beheer van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren voor industriële bakkerij- en zoetwarenbedrijven.

Blief

Gezamenlijk project – Aanvraag Stichting Rietgors, NAJK, CREM, SMK

Rol SMK: Ontwikkeling en beheer van een certificatieschema Biodiversiteit+Label, later Blief genoemd, met natuur- en landschapsmaatregelen als basis voor een verdienmodel.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Gezamenlijk project met provincie Brabant, WUR en Crem

Samen met WUR en Crem heeft SMK de Brabantse provincie geadviseerd bij het opzetten van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Met dit instrument wil de provincie een duurzame bedrijfsvoering mee laten wegen bij het toekennen van ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven. Vanuit onze expertise met verduurzamingsmaatregelen en borging daarvan via certificatie, heeft SMK mede geadviseerd in de opzet en weging van een zorgvuldigheidsscore veehouderij.

Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad

Ontwikkeling van een ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met het programma Circulair Terreinbeheer en een breed gezelschap stakeholders.

Deze Checklist heeft als doel de ‘gedegen kwaliteitsborging voor de hoogwaardige toepassing van maaisel en blad als bodemverbeteraar’. De Checklist geeft invulling aan de zorgplicht zoals bedoeld in de Omgevingswet en is een hulpmiddel voor alle betrokken partijen. Handhavers en overheden kunnen gebruik maken van de checklist voor de vergunningverlening van praktijkpilots en bij de formulering van nieuw beleid. De Checklist is een groeidocument, dat regelmatig zal worden aangepast op grond van de ervaring en kennis die wordt opgedaan.

Voor de checklist en eventuele vragen kan contact worden opgenomen met info@circulairterreinbeheer.nl

Meer info 

Duurzaam Vlees, Natuurlijk

SMK is in 2020 gestart als projectpartner in het project Duurzaam Vlees, Natuurlijk*. Het doel van dit project is om een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, wensen van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen. Vanuit dit overzicht wordt een roadmap ontworpen voor doorontwikkeling van bestaande keurmerken t.a.v. criteria, methodologie en allocatie om aansluiting te vinden bij de behoeften aan informatie voor verschillende doelgroepen: veehouders, consumenten en zakelijke afnemers. Dit project heeft een looptijd van twee jaar en is in 2020 gestart.

SMK is als een van de meest ervaren schemabeheerders van certificatiesystemen voor duurzamere producten en productiesystemen in de landbouw betrokken als kennisleverancier en praktijkdeskundige stakeholder. Naast feedback op de uitvoering van diverse studentenprojecten heeft SMK in 2020 een aantal keer de Masterclass ‘Achter de schermen van keurmerken en labels’ verzorgd voor projectpartners en studenten. Deze Masterclass kan ook voor andere organisaties worden verzorgd. Alle sectoren binnen de vleesproducerende veehouderij worden in het project meegenomen, maar wel is er in het bijzonder aandacht voor duurzame productie van vlees van rundvee. Er is een groot aantal projectpartners betrokken waaronder de vier landbouw hogescholen in Nederland. In 2021 wordt het project afgerond.

*Dit onderzoeksproject is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

GMP+ International

In samenwerking met GMP+ heeft SMK borging opgezet voor verantwoorde soja in varkens- en pluimveevoeders. Vanaf januari 2015 is het voor voerleveranciers mogelijk om gecertificeerd te worden voor ‘GMP+ MI 102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder’. In maart 2015 werden de eerste certificaten uitgereikt.

Meer info

Groninger Verdienmodel

Het Groninger Verdienmodel werd ontwikkeld door de provincie Groningen in samenwerking met LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen, met ondersteuning door de Wageningen Universiteit en Livestock Research. Ook ware er diverse belanghebbende partijen betrokken, zoals het Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK), de Vereniging Groninger Dorpen, gemeenten, de zuivelsector, individuele melkveehouderijen, de achterban van de Natuur en Milieufederatie en leden van Provinciale Staten.

Het project was bedoeld om melkveehouders die zich extra inspannen op thema’s zoals gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap uitbreidingsruimte van hun bedrijf te laten verdienen.

Klimaatlat

De Klimaatlat is onderdeel van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en bestaat uit een puntensysteem voor (stal)maatregelen ten aanzien van reductie van de broeikasgassen afkomstig van fossiele energiebronnen: (koolstofdioxide/CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). De Klimaatlat is van toepassing op rundvee, varkens en pluimvee.

Er is in 2020 intern een vervolgproject uitgevoerd om de best practices te beschrijven waarmee emissies van ammoniak, methaan en lachgas uit stallen verminderd kunnen worden. De uitkomsten uit het project zijn meegenomen in de herziening van de Maatlat Duurzame veehouderij.

Kringlooplandbouw certificatiemodule

In opdracht van Boerenverstand BV.

SMK adviseerde over de certificeerbaarheid van kringlooplandbouw.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In opdracht van Rijkswaterstaat.

SMK ondersteunt de Rijksoverheid bij de actualisering van de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen criteria voor een breed pakket productgroepen, zoals schoonmaak, catering, boomkwekerijproducten, bloembollen, bedrijfskleding, drukwerk, datacenters, tonercartridges, kantoormeubilair, elektriciteit en gas.

Milieu Indicator Gewasbescherming

Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) is een Publiek Private Samenwerking waarin een groot aantal partijen participeert. Het project is in 2019 gestart en loopt tot eind 2021. Het richt zich op de ontwikkeling van een methodiek voor de berekening van de milieulast als gevolg van gewasbeschermingsmiddelentoepassing. SMK is medefinancier en participeert in het consortium van het project en heeft een actieve rol in de testfase van de MIG. SMK is betrokken bij dit project vanwege de potentiële gebruik van de indicator in het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten.

Meer info

Monitoring Integraal Duurzame Stallen

In opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In het werkprogramma van de Nota Dierenwelzijn (2007) werd aangekondigd dat het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een monitoringsinstrument zou opstellen waarmee jaarlijks de voortgang van de realisatie van integraal duurzame stallen kan worden gevolgd. De nulmeting was per 1 januari 2009; de Monitor werd tot en met 2019 uitgevoerd

Het betrof de jaarlijkse monitoring van het aandeel duurzamere veehouderij en stalconcepten (op basis stallen gerelateerd aan totaal aantal stallen in een sector of dierplaatsen gerelateerd aan het totaal aantal dierplaatsen in een sector) in samenwerking met Wageningen Universiteit Livestock Research (WUR LR) en Wageningen Economic Research (WECR)

Pachtvoorwaarden Groen Ontwikkelfonds Brabant

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil de pachtvoorwaarden voor de uitgifte van gronden de komende jaren verder verduurzamen met als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van biodiversiteit, waterdoelen en bodemkwaliteit en aan de transitie van de Brabantse landbouw. SMK heeft in samenwerking met WUR een lijst met relevante duurzaamheidscriteria, waar maatregelen of certificaten aan getoetst kunnen worden, uitgewerkt. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft daarbij een advies (en onderbouwing) gekregen waarbij certificaten en maatregelen ten opzichte van elkaar ‘gewogen’ kunnen worden. Inclusief suggesties voor controle en handhaving.

Register Groenverklaringen

In opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ministerie van Financiën.

Het Register Groenverklaringen is een openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Projecten die hieraan voldoen kunnen een Groenverklaring ontvangen. Hiermee stimuleren de ministeries duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst namens de Minister van Economische Zaken de projecten. Na positieve beoordeling geeft de RVO een Groenverklaring af.

Potentiële kopers kunnen in dit Register zien of het beoogde nieuwbouwproject een Groenverklaring heeft. Een verklaring kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. Het Register wordt beheerd door SMK.

Meer info

TPAC (Timber Procurement Assessment Committee)

SMK faciliteert de toetsing van houtcertificatiesystemen voor TPAC.

TPAC toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. Naast de inkoopcriteria, ontwikkeld met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor zorgen dat de beoordeling van certificatieschema’s transparant, betrouwbaar en controleerbaar verloopt.

TPAC adviseert de staatssecretaris over de toelating van certificeringssystemen. De staatssecretaris beslist welke systemen en hun keurmerken worden toegelaten tot het Nederlandse inkoopbeleid.

Meer info

Verduurzaming bloembollenteelt

De KAVB werkte samen met SMK aan het ontwikkelen van een Milieukeur (nu: On the way to PlanetProof)certificatieschema voor de bloembollenteelt.

Vanuit de overheid en consument komt een steeds grotere vraag naar duurzamere bloembollen. Medio 2014 klopte een groep bloembollenbedrijven aan bij SMK, omdat zij zich op het gebied van duurzaamheid wilden onderscheiden. De bloembollensector had met MPS al een certificeringsysteem op het gebied van milieu, maar deze groep bedrijven vond de eisen van MPS onvoldoende aansluiten bij hun wijze van duurzamer produceren. Met On the way to PlanetProof wilden de bloembollenbedrijven aantoonbaar duurzamere bollen leveren.

Criteriaontwikkeling
PPO Lisse (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) leverde de inhoudelijke inbreng voor de criteria. Een begeleidingscommissie met belanghebbende marktpartijen – onder andere Greenpeace, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Schijndel – dacht mee vanuit de diverse achtergronden (teelt, afnemers, milieu). Het SMK College van Deskundigen Plantaardig maakte de afweging tussen ambitie en haalbaarheid. De KAVB zorgde voor expertise vanuit de praktijk en begeleidde een groep enthousiaste telers.

Status
Het areaal On the way to PlanetProof bloembollen open teelt is gegroeid naar 610 hectare per 1 januari 2021.

Verduurzaming teelt bolbloemen  

Gezamenlijk ketenproject

Het certificatieschema On the way to PlanetProof bolbloemen is ontwikkeld in overleg met telers van bolbloemen, externe deskundigen, de Nederlandse ketenorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, de retail en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 

Het certificaat On the way to PlanetProof voor bolbloemen sluit aan bij het ‘Informatiedocument voor duurzaam inkopen van Bloemen en interieurbeplanting’ van de Nederlandse overheid. 

 

Ontwikkeling criteria voor Duurzame Paardenstallen

SMK is in opdracht van het Ministerie van LNV in 2020 gestart met de ontwikkeling van criteria voor integraal duurzame paardenstallen. Dit wordt een nieuwe diercategorie binnen het bestaande certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). In december 2020 werden hiervoor de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Onderzoekers van Wageningen UR gaan de eerste voorstellen voor criteria voor lagere milieubelasting, diergezondheid en dierenwelzijn uitwerken. De verwachting is dat er halverwege 2021 conceptcriteria voor MDV Paardenstallen kunnen worden voorgelegd in een openbare hoorzitting.

Meer info

Circular & Fair ICT Pact

Sinds eind 2020 werkt SMK mee aan het internationale ‘Circular & Fair ICT Pact’, in opdracht van Rijkswaterstaat. Inkopers kunnen niet uit de voeten met de ‘lappendeken’ aan huidige ICT-criteria en testmethoden van verschillende ecolabels. Daardoor benutten zij hun inkoopkracht nu te weinig. Dat is een gemiste kans om door gerichte, gebundelde vraag verduurzaming van het ICT marktaanbod af te dwingen en zo collectief substantieel hun duurzaamheidsimpact te verminderen. Samen met inkopende organisaties uit verschillende Europese landen wordt een handelingsperspectief ontwikkeld, dat aansluit op de harmonisatie van internationale standaarden en criteria voor apparatuur op de werkplek (laptops en smartphones).

Meer info