Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Projecten

Naast het ontwikkelen en beheren van keurmerken en certificatieschema’s, werkt SMK sinds 1992 middels projecten voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. Vaak hebben projecten het doel om te verkennen of er programma’s of certificatieschema’s ontwikkeld kunnen worden waarmee grotere groepen bedrijven worden gestimuleerd om te werken aan verduurzaming.

 

Samenwerking

We werken samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, wetenschappers en ketenpartijen.

Circular & Fair ICT Pact

Sinds eind 2020 werkt SMK mee aan het internationale ‘Circular & Fair ICT Pact’, in opdracht van Rijkswaterstaat. Inkopers kunnen niet uit de voeten met de ‘lappendeken’ aan huidige ICT-criteria en testmethoden van verschillende ecolabels. Daardoor benutten zij hun inkoopkracht nu te weinig. Dat is een gemiste kans om door gerichte, gebundelde vraag verduurzaming van het ICT marktaanbod af te dwingen en zo collectief substantieel hun duurzaamheidsimpact te verminderen. Samen met inkopende organisaties uit verschillende Europese landen wordt een handelingsperspectief ontwikkeld, dat aansluit op de harmonisatie van internationale standaarden en criteria voor apparatuur op de werkplek (laptops en smartphones).

Meer info

Duurzaam Vlees, Natuurlijk

SMK is in 2020 gestart als projectpartner in het project Duurzaam Vlees, Natuurlijk*. Het doel van dit project is om een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, wensen van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen. Vanuit dit overzicht wordt een roadmap ontworpen voor doorontwikkeling van bestaande keurmerken t.a.v. criteria, methodologie en allocatie om aansluiting te vinden bij de behoeften aan informatie voor verschillende doelgroepen: veehouders, consumenten en zakelijke afnemers.

SMK is als een van de meest ervaren schemabeheerders van certificatiesystemen voor duurzamere producten en productiesystemen in de landbouw betrokken als kennisleverancier en praktijkdeskundige stakeholder. Naast feedback op de uitvoering van diverse studentenprojecten heeft SMK in 2020 een aantal keer de Masterclass ‘Achter de schermen van keurmerken en labels’ verzorgd voor projectpartners en studenten. Deze Masterclass kan ook voor andere organisaties worden verzorgd. Alle sectoren binnen de vleesproducerende veehouderij worden in het project meegenomen, maar wel is er in het bijzonder aandacht voor duurzame productie van vlees van rundvee. Er is een groot aantal projectpartners betrokken waaronder de vier landbouw hogescholen in Nederland. In 2022 wordt het project afgerond.

*Dit onderzoeksproject is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad

Ontwikkeling van een ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met het programma Circulair Terreinbeheer en een breed gezelschap stakeholders.

Deze Checklist heeft als doel de ‘gedegen kwaliteitsborging voor de hoogwaardige toepassing van maaisel en blad als bodemverbeteraar’. De Checklist geeft invulling aan de zorgplicht zoals bedoeld in de Omgevingswet en is een hulpmiddel voor alle betrokken partijen. Handhavers en overheden kunnen gebruik maken van de checklist voor de vergunningverlening van praktijkpilots en bij de formulering van nieuw beleid. De Checklist is een groeidocument, dat regelmatig zal worden aangepast op grond van de ervaring en kennis die wordt opgedaan.

Voor de checklist en eventuele vragen kan contact worden opgenomen met info@circulairterreinbeheer.nl

Klimaatlat

De Klimaatlat is onderdeel van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en bestaat uit een puntensysteem voor (stal)maatregelen ten aanzien van reductie van de broeikasgassen afkomstig van fossiele energiebronnen: (koolstofdioxide/CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

Er is in 2020 intern een vervolgproject uitgevoerd om de best practices te beschrijven waarmee emissies van ammoniak, methaan en lachgas uit stallen verminderd kunnen worden. De uitkomsten uit het project zijn meegenomen in de herziening van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit heeft geleid tot concrete methaan reducerende maatregelen bij melkvee en varkens. Voor lachgas (bij pluimvee en strohuisvesting) zijn nog geen maatregelen praktijkrijp.

Milieu Indicator Gewasbescherming

Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) is een Publiek Private Samenwerking waarin een groot aantal partijen participeert. Het project is in 2019 gestart en loopt tot eind 2022. Het richt zich op de ontwikkeling van een methodiek voor de berekening van de milieulast als gevolg van gewasbeschermingsmiddelentoepassing. SMK is medefinancier en participeert in het consortium van het project en heeft een actieve rol in de testfase van de MIG. SMK is betrokken bij dit project vanwege de potentiële gebruik van de indicator in het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten.

Meer info

Pachtvoorwaarden Groen Ontwikkelfonds Brabant

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil de pachtvoorwaarden voor de uitgifte van gronden de komende jaren verder verduurzamen met als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van biodiversiteit, waterdoelen en bodemkwaliteit en aan de transitie van de Brabantse landbouw. SMK heeft in samenwerking met WUR een lijst uitgewerkt met relevante duurzaamheidscriteria, waar maatregelen of certificaten aan getoetst kunnen worden. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft daarbij een advies (en onderbouwing) gekregen waarbij certificaten en maatregelen ten opzichte van elkaar ‘gewogen’ kunnen worden. Inclusief suggesties voor controle en handhaving.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In opdracht van Rijkswaterstaat.

SMK ondersteunt de Rijksoverheid bij de actualisering van de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen criteria voor een breed pakket productgroepen, zoals schoonmaak, catering, boomkwekerijproducten, bloembollen, bedrijfskleding, drukwerk, datacenters, tonercartridges, kantoormeubilair, elektriciteit en gas.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Gezamenlijk project met provincie Brabant, WUR en Crem

Samen met WUR en Crem heeft SMK de Brabantse provincie geadviseerd bij het opzetten van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Met dit instrument wil de provincie een duurzame bedrijfsvoering mee laten wegen bij het toekennen van ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven. Vanuit onze expertise met verduurzamingsmaatregelen en borging daarvan via certificatie, heeft SMK mede geadviseerd in de opzet en weging van een zorgvuldigheidsscore veehouderij.