Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Ruimte voor de weidevogel binnen On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 8 november 2023

SMK heeft kennisgenomen van het persbericht van diverse natuurorganisaties waarin ze aangeven dat het topkeurmerk On the way to PlanetProof onvoldoende bijdraagt aan natuur en biodiversiteit. SMK verwelkomt de oproep om in de eisen van het keurmerk voor melkveehouders beter rekening te houden met weidevogels. Dit is met de huidige eisen ook nu al mogelijk, zo blijkt in de praktijk.

De aanleiding voor de oproep is de uitspraak van de Reclame Code Commissie over een tv-spot van On the way to PlanetProof. De Reclame Code Commissie stelt dat voor zuivelproducten de claim van On the way to PlanetProof op het punt van natuur onvoldoende is aangetoond. De uitspraak doet in de ogen van SMK geen recht aan de bovenwettelijke inspanningen van boeren op het gebied van natuur, klimaat en dier. De data om de claim ‘betere keuze voor natuur’ te onderbouwen zijn bekend. SMK gaat daarom naar aanleiding van de uitspraak in hoger beroep.

Integraal keurmerk

On the way to PlanetProof staat voor de integrale verduurzaming op gebied van natuur, klimaat en dier waarbij gewerkt wordt aan verduurzaming op meerdere thema’s in alle schakels van de productieketen. Keurmerkhouders voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied van natuur, zoals blijvend grasland, kruidenrijk grasland, dierenwelzijn en diergezondheid en criteria op gebied van stikstofbodemoverschot, CO2 emissie en ammoniakuitstoot. Deze en meer criteria zijn beschreven in het certificatieschema.

De natuurorganisaties stellen dat het keurmerk te veel nadruk legt op reductie van broeikasgasemissie en intensivering, hetgeen nadelig zou zijn voor de natuurwaarden. Deze stellingname is niet gebaseerd op de uitspraak van de Reclame Code Commissie. SMK kan op basis van data aantonen dat het keurmerk juist bevorderlijk is voor de combinatie van natuur én klimaat én ook dierenwelzijn.

Vrijstellingregeling voor weidevogel melkveehouders

Boeren die extra aandacht geven aan weidevogelbeheer kunnen voldoen aan de eisen van het keurmerk On the way to PlanetProof. Bij arealen extensief grasland groter dan 10% komt een bedrijf in aanmerking voor een vrijstellingsregeling op de broeikasgasemissienorm, die hiervoor juist is ingesteld. Er nemen op dit moment 12 ‘weidevogel’ melkveehouders deel aan On the way to PlanetProof die gebruik kunnen maken van deze vrijstelling.

Ambitie verhoging weidevogelbeheer

Het is belangrijk dat natuurorganisaties aandacht blijven vragen voor ambitie verhoging binnen alle keurmerken. SMK nodigt natuurorganisaties uit om nader in gesprek te gaan over het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels binnen On the way to PlanetProof. Bij elke herziening is er voor alle stakeholders de gelegenheid om inbreng te geven voor verbetering. Het College van Deskundigen van SMK, waarin ook natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd, besluit uiteindelijk over de eisen van het keurmerk.

Topkeurmerk

Het is een Topkeurmerk volgens Milieu Centraal, en is dus aangemerkt als ambitieus, betrouwbaar en transparant. Vandaar dat het de betere keuze is voor de consument om te kiezen voor producten met het Topkeurmerk ten opzichte van producten die niet het keurmerk dragen.

Over SMK

SMK (Stichting Milieukeur) is in 1992 opgericht door de overheid voor de ontwikkeling en het beheer van keurmerken, waaronder On the way to PlanetProof. SMK heeft een onafhankelijke werkwijze. De inhoud, het ambitieniveau, controle van de certificatieschema’s én de randvoorwaarden voor communicatie over het keurmerk worden vastgesteld door onafhankelijke Colleges van Deskundigen.

 

Meer informatie:

Overige vragen? Neem contact op met Ellen Brussee, via ebrussee@smk.nl, of bel naar SMK via 070 358 63 00.